Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม

อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

          วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม โดยมีนายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอบ้านหมี่ รวมถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขต พื้นที่อำเภอบ้านหมี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และประชาชนทั่วไป ร่วมทำการประชุมประชาคมในครั้งนี้

25600802 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822