Get Adobe Flash player

นายสุกฤษณ์ จับประยงค์ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2560 ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50

        วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสุกฤษณ์ จับประยงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.เมือง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2560 ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 จำนวน 80 คน และนักเรียนจาก โรงเรียนวัดตองปุ จำนวน 20 คน รวมเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้านขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการนำเอาวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาบอกเล่าคนรุ่นหลังได้สืบทอดและนำไปปฏิบัติ

        โดยการอบรมในครั้งนี้ มีการอบรบเป็นระยะเวลา สองวันคือ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โดยในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนพร้อมทั้งสาธิตในการทำขนม ช่อม่วง ขนมเปียกปูนกะทิสด ขนมกล้วย และ ลอดช่อง โดยมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำขนมจำนวน 4 อย่าง

        วันที่ 4 สิงหาคม 2560 มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนพร้อมทั้งสาธิตในการทำขนม วุ้นกะทิ บัวลอยเบจรงค์ สาคูไส้หมู และ ขนมต้ม โดยมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำขนมจำนวน 4 อย่าง สรุปผล ซักถาม การอบรมในครั้งนี้

        โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย 1. นางพัชรนันท์ ตาคำ 2.นางสำเภา แก้วพิลา 3. นางสมปอง แก้วเกิด 4. นางยุพิน พันธ์แจ่ม

25600803 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822