Get Adobe Flash player

นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกฯ เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560

        วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้รับเกียรติจาก นางศุภวรรณ มาสาร คลังจังหวัดลพบุรี ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังมี หัวหน้าและตัวแทนจาก ธนาคารต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมให้คำชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อของแต่ละธนาคาร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย ซึ่งจัดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ บุคลากร จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 11 อำเภอภายในจังหวัดลพบุรี เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 120 คน โดยจัดการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่น มีวิทยากร จากคลังจังหวัด ได้แก่ นายศักดิเดช วงษ์นิ่ม นักวิชาการคลังปฏิบัติการ และว่าที่ร้อยตรีหญิง กรณ์ปรียา ภูลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในเรื่อง “พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” และบรรยายเรื่อง “ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง. โดยนางอุไร สุติรัตนชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้กับผู้เข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้

25600615 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822