Get Adobe Flash player

นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560

        วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คณะผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต อ.ท่าวุ้งเข้าร่วมพิธีเปิด

        โดยจัดการอบรมให้กับเยาวชนในเขต อ.ท่าวุ้งประกอบด้วย 3 กลุ่ม โรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ดังนี้
1. กลุ่มโรงเรียนบูรพาท่าวุ้ง จำนวน 40 คน ประกอบด้วย โรงเรียน อนุบาลท่าวุ้ง จำนวน 12 คน โรงเรียนวัดเกตุ จำนวน 7 คน โรงเรียนวัดสนามไชย จำนวน 7 คน โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ จำนวน 5 คน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี จำนวน 4 คน โรงเรียนวัดหนองมน จำนวน 2 คน โรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) จำนวน 2 คน โรงเรียนวัดลาดสาลี่ จำนวน 1 คน
2. กลุ่มโรงเรียนนพเก้า จำนวน 40 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวสำโรง จำนวน 5 คน โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร จำนวน 5 คน โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม จำนวน 4 คน โรงเรียนวัดมะค่า จำนวน 4 คน โรงเรียนวัดคงคารามจำนวน 4 คน โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก จำนวน 5 คน โรงเรียนวัดยวด จำนวน 5 คน โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ จำนวน 4 คน โรงเรียนวัดบ้านลาดจำนวน 4 คน
3. กลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท จำนวน 40 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางลี่ จำนวน 4 คน โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร จำนวน 5 คน โรงเรียนวัดเขาสมอคอน จำนวน 4 คน โรงเรียนวัดถ้ำตะโก จำนวน 4 คน โรงเรียนวัดหนองหลวง จำนวน 5 คน โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ จำนวน 5 คน โรงเรียนวัดหนองปลาดุก จำนวน 4 คน โรงเรียนคลองเม่า จำนวน 5 คน โรงเรียนวัดมุจลินทร์ จำนวน 4 คน โดยจัดการอบรม จำนวน 3 วัน คือในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีโดยมีวัตถุประสงค์การจัดการอบรม คือเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน มีวิทยากร ได้แก่ อ.ศศิวิมล สุทธิสาร และ Mr.Mark Edward Buck อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ จากมห่วิทยาลัยรัฐภัฏเทพสตรีเป็นวิทยากรในการอบรมเด็กๆในครั้งนี้ซึ่งการอบรมได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ เป็นอย่างดี และการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

25600614 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822