Get Adobe Flash player

นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

        วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2560 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2560 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหาร การเงินการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมมาภิบาล และแบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อเตรียมประเมินจากทีมประเมินประสิทธิภาพฯ ซึ่งแนวทางการประเมินในปี 2560 จะมีแนวทางที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อปี 2559
25600522 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822