Get Adobe Flash player

แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต

anticoruptionplanloppao

 แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ2560-2564

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822