Get Adobe Flash player

นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกอบจ.ลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการสร้างเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

        วันที่19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการสร้างเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป จาก ทั้ง 11 อำเภอ ในจังหวัดลพบุรี เข้ารับการอบรม การสร้างเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 60 คน
        โดยการอบรมมีการบรรยายเรื่อง อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดย นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และการอบรม เรื่องการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของเครือข่ายภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และกิจกรรมกลุ่ม ปัญหาและเสนอแนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจากเครือข่ายภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25600419 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822