Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนพระนารายณ์

อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมพุทธนวมิทร โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

      เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการเปิดอบรมโครงการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพุทธนวมิทร โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรี ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเข้าร่วมในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะครูอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/5 เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 205 คน การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการปลูกฝังเจตคติในการครองตนให้แก่นักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถหยุดยั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์

25601220 01

      โดยการอบรมมี การบรรยาย จาก น.ส. กรรณิกา พรหมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อำเภอโคกเจริญ และนายปุญญพัฒน์ ศรีภควดีปัทมา ครู กศน. (สำนักงาน กศน.อ.โคกเจริญ) ให้การบรรยายในเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจาก สำนักงาน กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีให้การบรรยาย/และทำกิจกรรม ด้านพัฒนามนุษย์ กิจกรรมร่างกายฉัน กิจกรรมซองคำถาม มีกิจกรรม ด้านสุขภาพทางเพศ กิจกรรมแลกน้ำ กิจกรรมระดับความเสี่ยง QQR และสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม และตอบข้อซักถามของผู้เข้ารับการอบรม และปิดการอบรม


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822