Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ราคากลางเดือน สิงหาคม 2562

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562 ♦♦♦

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

  การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุอาหารสด,แห้งสำหรับประกอบเลี้ยงดูผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เดือนกันยายน 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

  การเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ♦♦♦
 
 
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (กองกิจการสภา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (กองกิจการสภา)

► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งแผ่นลามิเนตผนังโรงยิมกาฬวรรณดิส (สนามแบดมินตัน) ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

 
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 
 
 
วันที่ 2 สิงหาคม 2562

สำเนาประกาศงานจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สำเนาประกาศงานจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ♦♦♦
 
 
 
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
 
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

► สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกม.9 หมู่ที่ 5 บ้านชอนขุด ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

► สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านกลุ่มสิงห์ ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

► สำเนาสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลาหมอ (ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 2 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

 

► สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

► สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

 

สำเนาประกาศงานจ้าง เดือน กรกฎาคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สำเนาประกาศงานจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ♦♦♦
 
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822