Black Ribbon
Get Adobe Flash player
  • รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
  • football2017
  • สร้างความสามัคคีปรองดอง 1
    สร้างความสามัคคีปรองดอง
  • ศูนย์ข้อมูลอบจ.ลพบุรี
  • 111

ราคากลาง เดือน ตุลาคม 2559

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2559 ♦♦♦

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0005 บ้านงิ้วราย-บ้านดอนโพธิ์ ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน-บ้านสี่คลอง ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0009 บ้านโพธิ์ตรุ-บ้านสี่คลอง ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0010 บ้านบำหรุ-บ้านท่าข้าม ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0042 บ้านบางคู้-บ้านไผ่ตะล่อม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0043 บ้านเบิก-บ้านข่อยกลาง ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0044 บ้านห้วยแก้ว-บ้านมุจลินท์ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0045 บ้านท่าโขลง-บ้านหัวไผ่ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0046 บ้านหนองปลาดุก-บ้านเขาสมอคอน ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0049 บ้านหนองกระเบียน-บ้านชอยม่วง ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0060 บ้านหนองไก่เขี่ย-บ้านทะเลวังวัด ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0070 บ้านดงน้อย-บ้านเขาราบ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0073 บ้านวังทอง-บ้านลำโป่งเพชร ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0075 บ้านนาสวรรค์-บ้านวังไอ้อินทร์ ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0078 บ้านหนองเสมา-บ้านเขาขวาง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 4 ต.บ้านชี เชื่อมต่อ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ข่าวกิจกรรม

Written on 15/06/2560, 16:00
นางสาวอุมาพร-คลังผา-รองนายกฯ-เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ปี-2560        วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร...
Written on 14/06/2560, 15:40
นายสมชาติ-ประสมเพ็ชร์รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ-ประจำปี-2560        วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ...
Written on 07/06/2560, 15:30
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว-ปี-2560-ณ-โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น        วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายธงชัย...
Written on 06/06/2560, 15:30
อบจ-ลพบุรีจัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว-ปี2560-ณ-โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม        วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายกิ่งศักดิ์...
Written on 31/05/2560, 16:20
ออกกำลังกายวันพุธที่-31-พ-ค-2560ข้าราชการ พนักงาน ออกกำลังกายวันพุธที่ 31 พ.ค. 2560
Written on 23/05/2560, 20:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-บรมนาถบพิตร-และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-พระบรมราชินีนาถ-ณ-วัดเสาธงทององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
Written on 23/05/2560, 15:00
อบจ-ลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ-อบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร-ประจำปี-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560ณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4  ...
Written on 22/05/2560, 14:00
นายสมชาติ-ประสมเพ็ชร์-รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-เป็นประธานการประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ประจำปี-2560        วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 28/04/2560, 11:40
อบจ-ลพบุรีจัดอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-ปี-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี    ...
Written on 25/04/2560, 15:00
นายสมชาติ-ประสมเพ็ชร์-รองปลัด-อบจ-ลพบุรีและคณะข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช        เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 19/04/2560, 14:40
นางสาวอุมาพร-คลังผา-รองนายกอบจ-ลพบุรี-เป็นประธาน-เปิดโครงการสร้างเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-ประจำปีงบประมาณ-2560        วันที่19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน...
Written on 18/04/2560, 14:30
อบจ-ลพบุรีจัดอบรมทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการเงินการคลังพัสดุ”-หัวข้อ-ข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร“ทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการเงินการคลังพัสดุ”หัวข้อ...
Written on 11/04/2560, 16:25
อบจ-ลพบุรีร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์-ประจำปี-2560        วันที่ 11 เม.ย.2560 เวลา 13.30 น. นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 11/04/2560, 16:20
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรี-เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธโสธรจำลอง-ณ-ที่ทำการหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี          วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี...
Written on 07/04/2560, 10:00
นางสาวผกาทิพย์-บัวดี-ผอ-กองแผนฯ-อบจ-ลพบุรี-ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี-ปี-2560        วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวผกาทิพย์ บัวดี...
Written on 05/04/2560, 14:00
อบจ-ลพบุรี-ร่วมกิจกรรมรณรงค์-ล้างส้วมพร้อมกัน-รับวันสงกรานต์-ณ-สนามกีพระราเมศวรสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ณ สนามกีพระราเมศวร...
Written on 04/04/2560, 14:50
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายกอบจ-ลพบุรี-เป็นประธานเปิดโครงการ-ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก-ประจำปี-2560        เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 60 เวลา 09.30 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 31/03/2560, 11:00
นายพรเทพ-ทรัพย์อัมพร-รองปลัดอบจลพบุรีนำข้าราชการในสังกัด-ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์        เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด...
Written on 28/03/2560, 15:00
รอยพระบาทแห่งความทรงจำ-จ-ลพบุรี-ไทยรัฐนิวส์โชว์รายการ รอยพระบาทแห่งความทรงจำ จ.ลพบุรี || ไทยรัฐนิวส์โชว์ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ...จังหวัดลพบุรี...
Written on 28/03/2560, 09:30
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน-ประจำปี-2560-โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลก        ...
Written on 27/03/2560, 15:30
อบจ-ลพบุรี-ร่วมกับ-กศน-อ-เมืองจังหวัดลพบุรี-มอบใบประกาศนียบัตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง  ...
Written on 23/03/2560, 15:20
นายกรีฑา-ไพบูลย์-ที่ปรึกษา-นายกอบจ-ลพบุรีนำคณะจากอบจ-ลพบุรีเดินทางมาเพื่อเข้ากราบถวายบังคม-พระบรมศพ-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายกรีฑา ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ...
Written on 22/03/2560, 15:00
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2560-ระหว่างวันที่-20-–-22-มีนาคม-2560-ณ-ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-ชั้น-4-และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ-จังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 ณ...
Written on 21/03/2560, 09:00
นายสมชาติ-ประสมเพ็ชร์-นำข้าราชการในสังกัด-อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สด-เนื่องในวันท้องถิ่นไทย-ปี-2560        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน...
Written on 16/03/2560, 16:00
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในพิธีการต่าง-ๆ-ณ-วัดวงทาส-เกาะสวรรค์-ตำบลมหาสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในพิธีการต่าง ๆณ วัดวงทาส (เกาะสวรรค์) ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่...
Written on 15/03/2560, 16:20
นางสาวอุมาพร-คลังผา-รองนายกอบจ-ลพบุรี-นำคณะจากอบจ-ลพบุรี-เดินทางมาเพื่อเข้ากราบถวายบังคม-พระบรมศพ-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ...
Written on 14/03/2560, 14:45
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน-และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์-ณ-หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม-ปี-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ...
Written on 10/03/2560, 14:40
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน-ณ-หอประชุมเทศบาลตำบลสระโบสถ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชนณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี        ...
Written on 09/03/2560, 14:00
อบจ-ลพบุรีได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงรักษาถนนลาดยางเพื่อเป็นการดูแลถนน-ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ-ลพบุรีฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงรักษาถนนลาดยาง...
Written on 08/03/2560, 14:00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี-จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง    ...
Written on 07/03/2560, 14:30
อบจ-ลพบุรีแจกน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน-การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค-อ-โคกสำโรง-จ-ลพบุรี-ปี-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเดินทางไป...
Written on 06/03/2560, 14:00
อบจ-ลพบุรี-ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่1-ประจำปี-2560อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2560ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี      ...
Written on 27/02/2560, 14:30
ณะผู้บริหารอบจ-ลพบุรีให้การต้อนรับ-คณะศูนย์อนามัยที่-4-สระบุรี-รุ่นที่-4-จำนวน-130-คน-ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ-ณ-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่4สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ...
Written on 22/02/2560, 16:20
นายสมชาติ-ประสมเพ็ชร์-รองปลัดฯ-รักษาราชราชการแทนปลัดฯ-เป็นตัวแทนในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ-ประจำปี-2560        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางเยาวภา โคจรนา...
Written on 20/02/2560, 16:15
นางเยาวภา-โคจรนา-ส-อบจ-ลพบุรี-เขต-1-อำเภอชัยยาดาล-เป็นตัวแทนในการเปิด-โครงการส่งเสริมอาชีพภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ-ประจำปี-2560        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางเยาวภา โคจรนา...
Written on 16/02/2560, 15:00
คณะผู้บริหาร-ข้าราชการ-พนักงาน-อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีรำบวงสรวง-ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-ณ-พระนารายณ์ราชนิเวศ      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาคเอกชน และ...
Written on 15/02/2560, 10:00
อบจ-ลพบุรี-ร่วมซ้อมใหญ่พิธีรำบวงสรวง-ประจำปี-2560        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาคเอกชน...
Written on 14/02/2560, 09:00
อบจ-ลพบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก-เทศบาลตำบลเกาะยาว-จังหวัดพังงา        นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ...
Written on 08/02/2560, 16:20
อบจ-ลพบุรีออกกำลังกายวันพุธ-8กพ60อบจ.ลพบุรี ออกกำลังกายวันพุธ วันที่ 8 ก.พ.60         วันที่ 8 ก.พ. 60 เวลา 15.30 น. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 07/02/2560, 10:30
นางอรพิณ-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบัสเพื่อนำประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี-เดินทางเข้าเฝ้าฯ-กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ        วันที่ 6 ก.พ.60 นางอรพิณ จิระพันธุ์วาณิช...
Written on 03/02/2560, 15:30
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรี-ร่วมพิธีมอบสิ่งของและมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้        วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 01/02/2560, 16:20
อบจ-ลพบุรีออกกำลังกายวันพุธ-1กพ60        วันที่ 1 ก.พ.60 เวลา 15.30 น. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกันออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค...
Written on 24/01/2560, 16:00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนำคณะนักเรียนและผู้ปกครองจาก-บ้านม่วงอยู่ประยงค์-วัดเกาะวิมุตตาราม-วัดบ้านลาด-วัดมะค่า-วัดหัวสำโรง-จำนวนกว่า-679-คน-เข้าร่วมทัศนศึกษา-ณ-ซาฟารีเวิลด์       วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นายพจน์ แก้วสวรรค์...
Written on 24/01/2560, 09:00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนำคณะนักเรียนและผู้ปกครองจาก-โรงเรียน-วัดโพธิ์เกษตร-วัดคงคาราม-บ้านบางลี่-อนุบาลท่าวุ้ง-จำนวนกว่า-687-คน-เข้าร่วมทัศนศึกษา-ณ-ซาฟารีเวิลด์        วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกรีฑา ไพบูลย์...
Written on 23/01/2560, 14:00
อบจ-ลพบุรีนำคณะนักเรียนและผู้ปกครองจาก-โรงเรียน-สิงหฤกษ์ประสิทธิ์-หนองปลาดุก-สมอคอนวิทยา-มุจลินทร์-คลองเม่า-จำนวนกว่า-722-คน-เข้าร่วมทัศนศึกษา-ณ-ซาฟารีเวิ์ลด์        วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกรีฑา ไพบูลย์...
Written on 23/01/2560, 10:50
อบจ-ลพบุรี-นำคณะนักเรียนและผู้ปกครองจาก-โรงเรียนปากคลองบางคู้-วัดเกตุ-วัดโพธิ์ศรี-วัดหนองมน-บางงา-หนองหลง-ถ้ำตะโก-เขาสมอคอน-จำนวนกว่า-700-คน-เข้าร่วมทัศนศึกษา-ณ-ซาฟารีเวิลด์        วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกรีฑา ไพบูลย์...
Written on 23/01/2560, 10:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์-บำเพ็ญกุศลสตมวาร-100-วัน        เวลา 16.30น. วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 20/01/2560, 13:20
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร-100-วัน        จากนั้นเวลา 09.30น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร...
Written on 20/01/2560, 09:15
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน-89-รูป-เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร-100-วันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)      ...
Written on 18/01/2560, 13:00
นายพรเทพ-ทรัพย์อัมพร-รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-นำข้าราชการในสังกัด-ร่วมพิธี-ถวายราชสักการะ-พระบรมฉายาลักษณ์-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-วันที่-18-มกราคม-2560        นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี และวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ...
Written on 17/01/2560, 13:00
นายสมชาติ-ประสมเพ็ชร์-นำข้าราชการในสังกัด-ร่วมพิธี-และวางพานพุ่มดอกไม้สด-ถวายราชสักการะ-เนื่องในวัน-พ่อขุนรามคำแหงมหาราช-วันที่-17-มกราคม-2560        นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 11/01/2560, 16:10
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีร่วมกันออกกำลังกายแบบโยคะสมาธิ-โดยอาจารย์อินร์พร-หมวดรบ        วันที่ 11 มกราคม 2559 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีร่วมกันออกกำลังกายแบบโยคะสมาธิ โดยอาจารย์อินร์พร หมวดรบ...
Written on 05/01/2560, 16:00
อบจ-ลพบุรีนำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่สนามกีฬาพระราเมศวร-ทำพิธีไหว้เจ้าที่และศาลตายายประจำปี-2560        เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 มกราคม 2560 นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 30/12/2559, 15:40
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายกอบจ-ลพบุรี-เข้าอวยพร-นายภานุ-แย้มศรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี-เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่-2560        นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ คณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรี เข้าอวยพร นายภานุ...
Written on 28/12/2559, 15:35
นายสุวิทย์-ญาณชโลธร-และนายชัยวัฒน์-เจ่าสกุล-ส-อบจ-ลพบุรี-พนักงานร้านโอเคสปอต-และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-ร่วมกันเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ-ณ-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี        นายสุวิทย์ ญาณชโลธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อำเภอเมืองและครอบครัว พนักงานร้านโอเคสปอต นายชัยวัฒน์ เจ่าสกุล...
Written on 28/12/2559, 14:40
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่-ประจำปี-2560-ณ-สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์ อำเภอชัยบดาล...
Written on 27/12/2559, 10:20
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรี-ร่วมงานวันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน-ครั้งที่-4-และวันซาโอริ        วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 26/12/2559, 15:30
เสวนา-น้อมรำลึกองค์ภูมิพลมหาราชา-งาน“เที่ยวชมวัง-ฟังดนตรี-เมืองพระนารายณ์-ประจำปี-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี จัดงาน “เที่ยวชมวัง...
Written on 26/12/2559, 10:00
เที่ยวชมวัง-ฟังดนตรี-เมืองพระนารายณ์-ตอน-ชมวัง-ฟังเพลงพระราชนิพนธ์-รัชกาลที่-9-ธ-สถิตในดวงใจนิรันดร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี จัดงาน“เที่ยวชมวัง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหว...

Written on 22/06/2560, 14:00
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2560 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี...

ตรา...

Written on 22/06/2560, 11:00
logoตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (อบจ.ลพบุรี) คำอธิบาย ความหมาย...

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี...

Written on 20/06/2560, 14:20
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ-ปี-2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสร...

Written on 14/06/2560, 09:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง-จำนวน-36-อัตรา-และกำหนดวัน-เวลา-สถานที่-ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคั...

Written on 13/06/2560, 14:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน-เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ในสังกัดอบจ-ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว...

วันอานันทมหิดล 9...

Written on 09/06/2560, 09:00
วันอานันทมหิดล-9-มิถุนายน

แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุ...

Written on 02/06/2560, 10:30
แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต  แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ►...

การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด...

Written on 30/05/2560, 16:24
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด-อบจ-ลพบุรี-คัพ-ครั้งที่-1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอเชิญร่วมสมัคร การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำ...

Written on 22/05/2560, 10:00
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน-เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมาบริการ-จำนวน-2-อัตรา-อบจ-ลพบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)...

เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้า...

Written on 17/05/2560, 14:00
gasolineคู่มือประชาชน การจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียม -...

วันวิสาขบูชา...

Written on 08/05/2560, 16:00
วันวิสาขบูชา-ประจำปี2560        วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น...

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

Written on 04/05/2560, 16:00
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ปี...

Written on 06/04/2560, 06:10
วันจักรี-chakri-memorial-day-ปี-2560วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 04/04/2560, 15:10
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560-ครั้งที่-3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 04/04/2560, 13:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2560-ครั้งที่-3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

Written on 01/04/2560, 18:32
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ปี-2560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล...

Written on 24/03/2560, 15:00
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง-จำนวน-36-อัตรา-อบจ-ลพบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    ...

โรคจากภาวะอากาศร้อน...

Written on 23/03/2560, 11:30
โรคจากภาวะอากาศร้อนเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว...ดูแลตัวเองด้วยนะผู้ที่ต้องตากแดดหรืออยู่ในอากศร้อน...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 10/03/2560, 15:20
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560-ครั้งที่-2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 10/03/2560, 15:10
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2560-ครั้งที่-2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 10/03/2560, 15:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559ครั้งที่1-รายการกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ-พ-ศ-2560 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 10/03/2560, 11:40
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-1-รายการกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ-พ-ศ-2560 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 08/03/2560, 16:00
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-4-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 08/03/2560, 15:50
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-3-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 20/02/2560, 15:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ครั้งที่1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬ...

Written on 14/02/2560, 16:00
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน-ประจำปี-2560โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี...

การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่...

Written on 10/02/2560, 10:00
การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย-รุ่นที่-8ผู้ทรงภูมิปัญญาเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่...

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาราย...

Written on 09/02/2560, 11:00
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช-และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-ณ-พระนารายราชนิเวศน์        ประชาสัมพันธ์...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 06/02/2560, 15:40
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-8-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-31-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 24/01/2560, 15:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-4-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-24-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ...

Written on 20/01/2560, 14:00
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ-อบจ-ตำแหน่ง-ปลัด-อบจ-ลพบุรี-จำนวน-1-อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง...

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –...

Written on 12/01/2560, 09:00
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-พ-ศ-2561-2564-อบจ-ลพบุรี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ►...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 05/01/2560, 15:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-20-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-5-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

Written on 04/01/2560, 11:45
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่-พุทธศักราช-2560-แก่ประชาชนชาวไทย         เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม...

เปิดรับสมัคร...

Written on 26/12/2559, 10:30
เปิดรับสมัคร-ยุวชนประชาชนประชาธิปไตย-ประจำปี-2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 19/12/2559, 10:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-4-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่19ธค59 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 4...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 23/06/2560, 09:30
ราคากลางเดือน-มิถุนายน-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน ปี...
Written on 20/06/2560, 11:00
ประกาศสอบราคาเดือนมิถุนายน2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2560...
Written on 14/06/2560, 09:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ♦♦♦ วันที่ 13 มิถุนายน ►...
Written on 31/05/2560, 11:00
ราคากลางเดือน-พฤษภาคม-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี...
Written on 26/05/2560, 10:00
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน-เดือน-พฤษภาคม-2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦ เดือน พฤษภาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ►...
Written on 25/05/2560, 11:10
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ►...
Written on 25/05/2560, 10:00
ประกาศสอบราคาเดือนพฤษภาคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2560...
Written on 28/04/2560, 16:00
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน-เดือน-เมษายน-2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦ เดือน เมษายน 2560 ♦♦♦ - ไม่มี...
Written on 25/04/2560, 11:00
ประกาศสอบราคาเดือนเมษายน2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน ปี 2560...
Written on 25/04/2560, 10:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน 2560 ♦♦♦ วันที่ 25 เมษายน 2560 ►...
Written on 20/04/2560, 09:00
ราคากลางเดือน-เมษายน-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน ปี...
Written on 03/04/2560, 15:00
ประกาศสอบราคาเดือนมีนาคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม ปี 2560...
Written on 29/03/2560, 15:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ►...
Written on 08/03/2560, 11:00
ราคากลางเดือน-มีนาคม-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม ปี...
Written on 03/03/2560, 16:00
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน-เดือน-มีนาคม-2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦ เดือน มีนาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 2 มีนาคม 2560 ►...
Written on 28/02/2560, 16:00
ราคากลางเดือน-กุมภาพันธ์-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์...
Written on 17/02/2560, 16:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ♦♦♦ วันที่ 17 กุมภาพันธ์...
Written on 06/02/2560, 15:00
ประกาศสอบราคาเดือนกุมภาพันธ์2560   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560...
Written on 31/01/2560, 15:00
ประกาศสอบราคามกราคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี 2560...
Written on 30/01/2560, 16:00
ราคากลางเดือน-มกราคม-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี...

จำนวนผู้เข้าชม

1151881
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
820
2068
820
1138604
40570
55422
1151881
Your IP: 54.145.96.122
Server Time: 2017-06-25 22:46:41

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822