Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

Written on 26/05/2559, 10:00
อบจ-ลพบุรี-จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังให้กับ-อปทอบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2559    ...
Written on 25/05/2559, 13:00
อบจ-ลพบุรี-แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค-ในเขต-ตำบลหนองม่วง-จังหวัดลพบุรีอบจ.ลพบุรี แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในเขต ตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี       องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยการนำของ...
Written on 12/05/2559, 16:10
อบจ-ลพบุรีอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร-ประจำปี-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2559       วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น....
Written on 10/05/2559, 14:00
อบจ-ลพบุรี-ปรับปรุงภูมิทัศน์-สายบ้านท่าโขลง-–-บ้านหัวไผ่-อ-ท่าวุ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดทำโครงการเมืองสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สาย ลบ.ถ.1-0045 บ้านท่าโขลง – บ้านหัวไผ่ อ.ท่าวุ้ง    ...
Written on 10/05/2559, 09:20
big-cleaning-day-วันฉัตรมงคล-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับจังหวัดลพบุรี         วันที่ 5 พฤษภาคม 2559...
Written on 05/05/2559, 11:00
อบจ-ลพบุรีร่วมถวายราชสดุดีในวันฉัตรมงคล-ปี-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล         ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 5 พฤษภาคม...
Written on 04/05/2559, 15:20
อบจ-ลพบุรีปลูกป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสืบสานตามแนวพระราชดำริ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-ปี-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีปลูกป่าตามโครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ(อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
Written on 03/05/2559, 15:00
นายก-อบจ-ลพบุรี-ผู้ว่าฯลพบุรี-และคณะ-ร่วมกันตรวจเยี่ยม-สำรวจเส้นทางลุ่มแม่น้ำบางขามนายก อบจ.ลพบุรี ผู้ว่าฯลพบุรี และคณะ ร่วมกันตรวจเยี่ยม สำรวจเส้นทางลุ่มแม่น้ำบางขาม         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นางอรพิน...
Written on 29/04/2559, 16:20
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม-ประจำปี-2559-ณ-โรงละครสยามนิรมิต-กลุ่มที่-2อบจ.ลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ประจำปี 2559 โดยได้นำคณะไปสัมมนาณ โรงละครสยามนิรมิต เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ      ...
Written on 29/04/2559, 16:10
อบจ-ลพบุรี-จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรการวางระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร การวางระบบการควบคุมภายใน      ...
Written on 28/04/2559, 16:20
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม-ประจำปี-2559-ณ-โรงละครสยามนิรมิต-กลุ่มที่-1อบจ.ลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ประจำปี 2559 โดยได้นำคณะไปสัมมนาณ โรงละครสยามนิรมิต เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ      ...
Written on 26/04/2559, 16:15
อบจ-ลพบุรี-ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อบาดาล-ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่-อ-พัฒนานิคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ อ.พัฒนานิคม         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559...
Written on 26/04/2559, 11:30
อบจ-ลพบุรี-จัดอบรมสร้างเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีอบจ.ลพบุรี จัดอบรมสร้างเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี         เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2559...
Written on 25/04/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่1-ประจำปี-2559อบจ.ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2559         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นายมณเฑียร...
Written on 25/04/2559, 10:10
อบจ-ลพบุรี-ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-ปี-2559อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช         เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช...
Written on 22/04/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรีจัดอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี        เมื่อเวลา 9.30 น....
Written on 22/04/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรี-ร่วมกับ-อปท-จัดการประชุม-เพื่อทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการประชุมเพื่อทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ...
Written on 12/04/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรีเข้าดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรในเขตอำเภอโคกสำโรงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เข้าดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรในเขตอำเภอโคกสำโรง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดเจ้าหน้าที่กองช่างพร้อมเครื่องจักรกล...
Written on 11/04/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรี-ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กองช่าง-เร่งทำโครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ-แก้มลิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กองช่าง เร่งทำโครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)        ...
Written on 08/04/2559, 13:10
อบจ-ลพบุรีจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์-ประจำปี-2559-ณ-สถานสงเคราะห์คนชราฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี  ...
Written on 08/04/2559, 11:40
นายก-อบจ-ลพบุรี-ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย-ปี-2559นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2559ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อ.เมืองลพบุรี         เมี่อวันที่ 8...
Written on 07/04/2559, 16:10
นายกอบจ-ลพบุรี-และคณะ-เข้าพบ-ผวจ-ลพบุรี-ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทย-เนื่องในวันสงกรานต์-ปี-2559นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559      ...
Written on 07/04/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการเมืองสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์-ณ-ถนน-ลบ-ถ-๑-๐๐๐๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการเมืองสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ถนน ลบ.ถ.๑-๐๐๐๑         วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 8.30 น....
Written on 07/04/2559, 09:30
พระอาจารย์-สมชาย-จิตตฺกาโร-แห่ง-วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล-นำข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ-มอบบริจาค-ให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีพระอาจารย์ สมชาย จิตตฺกาโร แห่ง วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล นำข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ มอบบริจาค ให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี        ...
Written on 06/04/2559, 13:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธี-วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช-ณ-ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี-อ-เมืองลพบุรี-จ-ลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีกรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี...
Written on 05/04/2559, 13:50
อบรมโครงการฝึกทักษะกีฬา-ภาคฤดูร้อน-ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก-ประจำปีงบประมาณ-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก) ประจำปีงบประมาณ 2559         เมื่อเวลา...
Written on 02/04/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีลงนามถวายพระพร-เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ปี-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ...
Written on 01/04/2559, 13:30
อบจ-ลพบุรีร่วมงานวันกีฬาข้าราชการพลเรือน-ประจำปี-2559นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมงาน วันกีฬาข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี        ...
Written on 31/03/2559, 11:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์-พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว-ปี-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม...
Written on 30/03/2559, 16:20
อบจ-ลพบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ-care-managerนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ของศูนย์สุขภาพที่ 4 รุ่นที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ณ...

Written on 19/05/2559, 15:00
คอนเสิร์ตทีวี-3-สัญจร-ณ-โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร-จังหวัดลพบุรีคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี    ...

วันวิสาขบูชา ปี...

Written on 18/05/2559, 13:20
วันวิสาขบูชา-ปี-2559วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 03/05/2559, 15:20
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ►...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศั...

Written on 02/05/2559, 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร-ด้านการเงิน-การคลังขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร(เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ...

Written on 26/04/2559, 16:20
รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

วันสงกรานต์ ประจำปี...

Written on 11/04/2559, 08:40
วันสงกรานต์-ประจำปี-2559วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 “รดน้ำดำหัว”        ...

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ปี...

Written on 06/04/2559, 13:10
วันจักรี-chakri-memorial-day-ปี-2559วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

Written on 01/04/2559, 18:32
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ปี-2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมประชาคมท้อ...

Written on 15/03/2559, 09:30
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น-ระดับอำเภอระหว่าง-วันที่-10-24-มีนาคม-2559ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระหว่าง วันที่ 10-24...

“กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ...

Written on 14/03/2559, 16:14
กฎหมายปปชมาตรา100และ103 “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ...

ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี...

Written on 09/03/2559, 11:00
ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรักประจำปี2559ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 ► กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 09/03/2559, 10:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559ครั้งที่3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ►...

อบจ.ลพบุรี...

Written on 07/03/2559, 15:20
อบจลพบุรีกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ"การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอำเภอ"ระหว่างวันที่ 10-24 มีนาคม 2559    ...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 01/03/2559, 15:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ►...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 01/03/2559, 15:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559ครั้งที่2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ►...

งานเดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี 60 ปี...

Written on 01/03/2559, 11:40
งานเดิน-วิ่ง-สู่สุขภาพดี-60-ปี-โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช-มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน-ครั้งที่-1งานเดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2...

Written on 25/02/2559, 16:00
รายงานการประชุมสภาฯ-สมัยที่-2-ครั้งที่-4-ประจำปี-2558 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ► รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2...

Written on 25/02/2559, 16:00
รายงานการประชุมสภาฯ-สมัยที่-2-ครั้งที่-3-ประจำปี-2558 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ► รายงานการประชุมสภาฯ...

กำหนดเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ...

Written on 16/02/2559, 16:00
กำหนดเปิดประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่1-ประจำปี2559 กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา...

กิจกกรมบ้านไทยและวิถีชิวิตไทย...

Written on 09/02/2559, 17:00
กิจกกรมบ้านไทยและวิถีชิวิตไทย-งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครั้งที่-30-ประจำปี-2559กิจกรรมบ้านไทย และวิถีชีวิตไทย โดย...

แผ่นพับแนะนำการจดทะเบียนสถานการค้า...

Written on 04/02/2559, 09:30
แผ่นพับแนะนำการจดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีน้ำมัน ► แผ่นพับแนะนำการจดทะเบียนสถานการค้า และเสียภาษีน้ำมัน ►...

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)...

Written on 15/01/2559, 15:30
แผนพัฒนาสามปี2559ถึง2561เปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ...

Written on 08/01/2559, 09:39
childday2559 วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ขอเชิญชวน ผู้ปกครอง ลุง ป้า น้า อา หอบลูกจูงหลาน...

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ...

Written on 05/01/2559, 09:00
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ► แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ...

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติรา...

Written on 08/12/2558, 09:00
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

บริจาคโลหิตในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระเ...

Written on 03/12/2558, 14:58
บริจาคโลหิตในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ88พรรษา  ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการเหล่...

เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนา...

Written on 01/12/2558, 15:30
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรีเอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี » คู่มือสำหรับประชาชน...

แจ๋วพาเที่ยว - เที่ยวชมวัง...

Written on 24/11/2558, 16:00
แจ๋วพาเที่ยว-เที่ยวชมวังฟังดนตรีเมืองพระนารายณ์ปี2558รายการ แจ๋วพาเที่ยว - เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3...

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี...

Written on 19/11/2558, 10:00
การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2559การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙        ...

Big Cleaning Day 2558

Written on 12/11/2558, 10:47
bigcleaningday2558"Big Cleaning Day"         องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...

แบบสอบถามปัญหาและความต้องการการพัฒน...

Written on 09/11/2558, 16:30
แบบสอบถามปัญหาและความต้องการการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีแบบสอบถาม เรื่อง " ปัญหาและความต้องการการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี "  ...

เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี...

Written on 09/11/2558, 09:30
เที่ยวชมวังฟังดนตรีเมืองพระนารายณ์ปี2558"เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์  ประจำปี 2558"      ...

เที่ยวทุ่งทานตะวันบาน...

Written on 04/11/2558, 14:10
เที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่ตำบลหนองแขมประจำปี-2558งานเปิดฤดูการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ประจำปี...

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 27...

Written on 03/11/2558, 16:00
โต๊ะจีนลิงครั้งที่27ประจำปี2558Monkey Mobile (โต๊ะจีนเคลื่อนที่) งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 27 ประจำปี...

ฟุตบอลไทคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี...

Written on 23/10/2558, 12:00
ฟุตบอลไทคัพครั้งที่14ประจำปี2558 การแข่งขันฟุตบอลไทคัพ ครั้งที่ 14 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!!ขอเรียนเชิญประชาชน ผู้สนใจ...

ตราโลโก้อบจ....

Written on 21/10/2558, 11:00
logoตราโลโก้อบจ. ตราโลโก้อบจ.แบบสี       แบบใหญ่ // แบบเล็ก //...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 26/05/2559, 10:00
ราคากลางเดือน-พฤษภาคม-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี...
Written on 23/05/2559, 13:00
ประกาศสอบราคาพฤษภาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2559 ♦♦♦ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ►...
Written on 19/05/2559, 14:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง  ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ เดือน พฤษภาคม 2559 ♦♦♦ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ►...
Written on 29/04/2559, 16:00
ประกาศสอบราคาเมษายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน ปี 2559 ♦♦♦ วันที่ 29 เมษายน 2559 ►...
Written on 27/04/2559, 16:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง  ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦เดือน เมษายน 2559♦♦♦ วันที่ 27 เมษายน 2559 ►...
Written on 26/04/2559, 16:00
ราคากลางเดือน-เมษายน-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน ปี...
Written on 04/04/2559, 10:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง  ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦เดือน มีนาคม 2559♦♦♦ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ►...
Written on 29/03/2559, 13:40
ประกาศสอบราคามีนาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม ปี 2559 ♦♦♦ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ►...
Written on 23/03/2559, 13:30
ราคากลางมีนาคม2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ เดือน มีนาคม 2559...
Written on 02/03/2559, 09:40
ประกาศกำหนดตรวจรับงานเดือนมีนาคม2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦เดือน มีนาคม 2559♦♦♦ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ►...
Written on 29/02/2559, 13:00
ประกาศสอบราคากุมภาพันธ์2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 ♦♦♦ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ►...
Written on 29/02/2559, 11:00
ราคากลางกุมภาพันธ์2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ เดือน กุมภาพันธ์ 2559...
Written on 26/02/2559, 11:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง  ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559♦♦♦ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ►...
Written on 29/01/2559, 16:00
ราคากลางมกราคม2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ เดือน มกราคม 2559...
Written on 28/01/2559, 14:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างมกราคม2559 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ประจำเดือน มกราคม 2559♦♦♦ วันที่ 28 มกราคม 2559 » ผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ....
Written on 26/01/2559, 15:00
ประกาศสอบราคามกราคม2559 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี 2559 ♦♦♦ วันที่ 26 มกราคม 2559 » โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE...
Written on 05/01/2559, 15:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม2558 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ประจำเดือน ธันวาคม 2558♦♦♦ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 » ผลโครงการเช่าบ้านเรือนไทย พร้อมอาคารประกอบ...
Written on 24/12/2558, 10:00
ราคากลางธันวาคม2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ เดือน ธันวาคม...
Written on 21/12/2558, 10:00
ประกาศสอบราคาธันวาคม2558 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2558 ♦♦♦ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 » โครงการส่งเสริมการการศึกษา...
Written on 02/12/2558, 11:20
ประกาศกำหนดตรวจรับงานเดือนธันวาคม2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦เดือน ธันวาคม♦♦♦ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 »...

จำนวนผู้เข้าชม

633193
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
469
1021
4481
622403
21887
31897
633193
Your IP: 54.80.75.80
Server Time: 2016-05-27 15:14:35

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ - โทรสาร. 036 - 413 822