หน้าแรก
   เกี่ยวกับ อบจ.ลพบุรี
   แผนพัฒนา อบจ.ลพบุรี
   ยุทธศาสตร์ อปท.ลพบุรี
   แผนการดำเนินงาน อบจ.ลพบุรี
   ข้อบัญญัติ อบจ.ลพบุรี
   ข้อมูล อปท.ลพบุรี
   ระเบียบ/กฎหมาย/อื่นๆ
   ติดต่อเรา
 
 

. .:: ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด ::.. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
           ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  
   
   
   
**************
           ข้อมูลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560  
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  
  แผนพัฒนาสามปี เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (พ.ศ. 2559 - 2561)  
  แผนพัฒนาสามปี เปลี่ยนแปลง ฉ.3 (พ.ศ. 2559 - 2561)  
  แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉ.1 (พ.ศ. 2559 - 2561)  
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  
   
   
   
**************
           ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (พ.ศ. 2558 - 2562)  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ เปลี่ยนแปลง ฉ.3 (พ.ศ. 2558 - 2562)