หน้าแรก
   เกี่ยวกับ อบจ.ลพบุรี
   แผนพัฒนา อบจ.ลพบุรี
   ยุทธศาสตร์ อปท.ลพบุรี
   แผนการดำเนินงาน อบจ.ลพบุรี
   ข้อบัญญัติ อบจ.ลพบุรี
   ข้อมูล อปท.ลพบุรี
  ข้อมูลการติดต่อ อปท.จ.ลพบุรี
  ข้อมูลด้านผังเมือง จ.ลพบุรี
   ลิงค์หน่วยงานภายนอก
   ระเบียบ/กฎหมาย/อื่นๆ
   ติดต่อเรา
 
 

. .:: ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด ::.. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
        พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ
 
      พระราชบัญญัติ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
      ระเบียบ ข้อกฎหมาย
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไข 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 
  ระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับวิธีงบประมาณ อปท. 
  ระเบียบ/กฎหมายอื่นๆ 
      หนังสือสั่งการต่างๆ
  หนังสือ มท 0810.2/ว 524 ลว 21 ก.พ. 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
  หนังสือ มท 0810.2/ว 0703 ลว 2 ก.พ. 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
  หนังสือ มท 0810.2/ว 0600 ลว 29 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
  หนังสือ มท 0810.2/ว 702 ลว 1 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอให้จังหวัดแจ้งกำชับ อปท.ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 
  หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 5797 ลว 10 ต.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อปท. ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉ.2) พ.ศ. 2559 
      เอกสาร / คู่มือ
  เอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คู่มือเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (12 ก.ย.57) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ ฉ.11 (ปี พ.ศ. 55-59) 
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น Clinic Center 
  วิธีการเข้าใช้บริการตรวจดูและเสนอแนะข้อบัญญัติฯ อบจ.ลพบุรี 
  รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 88 
     
     
    กลับขึ้นด้านบน