หน้าแรก
   เกี่ยวกับ อบจ.ลพบุรี
   แผนพัฒนา อบจ.ลพบุรี
   ยุทธศาสตร์ อปท.ลพบุรี
   แผนการดำเนินงาน อบจ.ลพบุรี
   ข้อบัญญัติ อบจ.ลพบุรี
   ข้อมูล อปท.ลพบุรี
  ข้อมูลการติดต่อ อปท.จ.ลพบุรี
  ข้อมูลด้านผังเมือง จ.ลพบุรี
   ลิงค์หน่วยงานภายนอก
   ระเบียบ/กฎหมาย/อื่นๆ
   ติดต่อเรา
 
 

. .:: ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด ::.. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ปี 2559 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
   
   
   
**************
           ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (พ.ศ. 2558 - 2562)  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ เปลี่ยนแปลง ฉ.3 (พ.ศ. 2558 - 2562)  
   
   
   
**************