หน้าแรก
   เกี่ยวกับ อบจ.ลพบุรี
   แผนพัฒนา อบจ.ลพบุรี
   ยุทธศาสตร์ อปท.ลพบุรี
   แผนการดำเนินงาน อบจ.ลพบุรี
   ข้อบัญญัติ อบจ.ลพบุรี
   ข้อมูล อปท.ลพบุรี
  ข้อมูลการติดต่อ อปท.จ.ลพบุรี
  ข้อมูลด้านผังเมือง จ.ลพบุรี
   ลิงค์หน่วยงานภายนอก
   ระเบียบ/กฎหมาย/อื่นๆ
   ติดต่อเรา
 
 

. .:: ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด ::.. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
           ข้อมูลด้านผังเมือง ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี
  สรุปสาระสำคัญขององค์ความรู้ด้านการวางผังเมือง  
     - กฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560  
     - พระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558  
  สรุปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีที่มีผังเมืองรวม  
     - เทศบาลตำบลโคกสำโรง มีผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง พ.ศ. 2543  
     - เทศบาลตำบลโคกสำโรง (ปรับปรุงครั้งที่ 2)  
     - เทศบาลเมืองบ้านหมี่ มีผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ พ.ศ. 2556  
     - เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น มีผังเมืองรวมแก่งเสือเต้น พ.ศ. 2558  
     - เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีผังเมืองรวมลำนารายณ์ พ.ศ. 2558  
     - เทศบาลตำบลหนองม่วง(อยู่ระหว่างประกาศฯ ใช้)  
     - เทศบาลตำบลท่าวุ้ง มีผังเมืองรวมท่าวุ้ง (อยู่ระหว่างประกาศฯ ใช้)
  สรุปสถานะด้านผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุร  
  สรุปสาระสำคัญการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สรุปสาระสำคัญของการพัฒนาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่  
  ประมวลพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข    
  การเปรียบเทียบเกณฑ์และมาตรฐานผังเมือง กรณีตัวอย่างของต่างประเทศ