หน้าแรก
   เกี่ยวกับ อบจ.ลพบุรี
   แผนพัฒนา อบจ.ลพบุรี
   ยุทธศาสตร์ อปท.ลพบุรี
   แผนการดำเนินงาน อบจ.ลพบุรี
   ข้อบัญญัติ อบจ.ลพบุรี
   ข้อมูล อปท.ลพบุรี
  ข้อมูลการติดต่อ อปท.จ.ลพบุรี
  ข้อมูลด้านผังเมือง จ.ลพบุรี
   ลิงค์หน่วยงานภายนอก
   ระเบียบ/กฎหมาย/อื่นๆ
   ติดต่อเรา
 
 

. .:: ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด ::.. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
           สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของ อบจ.ลพบุรี
 
    ลักษณะที่ตั้งอาณาเขต
          จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง 15 องศา 46 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก ถึง 101 องศา 22 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 153 กม. และตามทางรถไฟสายเหนือ ประมาณ 133 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 6,641.859 ตร.กม. หรือ ประมาณ 4,151,161.875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.48 ของพื้นที่ภาคกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
          ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอพระพุทธบาท อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ, อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
    เขตการปกครอง
          จังหวัดลพบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 121 ตำบล มีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 1,122 หมู่บ้าน และแบ่งส่วนราชการเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 23 แห่ง (เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 20 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 102 แห่ง (ณ วันที่ 30 มกราคม 2558)
    สภาพภูมิประเทศ
          ภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
          1) ที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ 1,170 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ของอำเภอท่าวุ้งทั้งหมด ตอนกลาง และตะวันตกของอำเภอเมืองลพบุรี ตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอโคกสำโรง และส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านหมี่ พื้นที่ราบตอนกลางของอำเภอเมืองลพบุรี บริเวณหมู่บ้านสะพานอิฐ และหมู่บ้านหินสองก้อนจะมีดินสีขาวที่สามารถนำมาทำดินสอพองได้ และดินสอพองของจังหวัดลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นดินสอพองที่ดีที่สุดของเมืองไทย
          2) ที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา มีเนื้อที่ 4,816.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันออกของอำเภอเมืองลพบุรี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านหมี่บางส่วน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกของอำเภอโคกสำโรงและอำเภอท่าหลวง
          มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน นั่นคือ แม่น้ำป่าสัก โดยมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังมี แม่น้ำลพบุรีผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดด้วย รวมทั้งมีระบบคลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมอีกด้วย
    สภาพภูมิอากาศ
          สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1,147.6 มิลลิเมตร สำหรับมีฤดูกาลต่าง ๆ มี 3 ฤดู คือ
          1) ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะร้อน และแห้งแล้ง
          2) ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน
          3) ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน
    การท่องเที่ยว
          จังหวัดลพบุรีมีศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว 1 แห่ง คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 7 ตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร. 0-3642-2768-9
   
   ปรับปรุงข้อมูลศูนย์พัฒนาจังหวัดของ อบจ.ลพบุรี ณ วันที่ 2 เมษายน 2561