หน้าแรก
   เกี่ยวกับ อบจ.ลพบุรี
   แผนพัฒนา อบจ.ลพบุรี
   ยุทธศาสตร์ อปท.ลพบุรี
   แผนการดำเนินงาน อบจ.ลพบุรี
   ข้อบัญญัติ อบจ.ลพบุรี
   ข้อมูล อปท.ลพบุรี
  ข้อมูลการติดต่อ อปท.จ.ลพบุรี
  ข้อมูลด้านผังเมือง จ.ลพบุรี
   ลิงค์หน่วยงานภายนอก
   ระเบียบ/กฎหมาย/อื่นๆ
   ติดต่อเรา
 
 

. .:: ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด ::.. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
           ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ เพื่อแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เป็นรัฐบาลโดยประชาชน
 
                  วัตถุประสงค์ :
              - เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการพัฒนาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
              - เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงาน
 
                  หน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนและงบประมาณ :
 
                  โครงสร้างกองแผนและงบประมาณ :
 
กลับขึ้นด้านบน